Nem csak pénzbüntetéssel és a jogosítvány bevonásával sújthatnak!

Utánképzés ittas vezetőknek

A vizsgaközpont

elérhetősége:

Még tart a tárgyalás?

Hívd ügyvédi irodánkat mielőbb, hogy mérsékelhessük a következményeket:

+36 20 246 1230

Az utánképzés ittas vezetőknek kötelező, ha minimum 6 hónapra bevonták a jogosítványukat, ráadásul a képzés költségeit is ők viselik. A vezetői engedélyt csak akkor kapják vissza, ha igazolják részvételüket a sikeres utánképzésen.

Utánképzésen kell részt vegyen az a járművezető,

  • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra,
  • akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott,
  • akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

Nem kell azonban az utánképzésen részt vennie a járművezetőnek, ha

  • az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár;
  • a vezetői engedélyét az eljáró hatóság kizárólag a közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértéshez tartozó 9 büntetőpont megállapítására alapozottan vonta vissza.

Utánképzésért keresd

közvetlenül a

vizsgaközpontot:

Még tart a tárgyalás?

Keress minket, hogy érdekeid képviselhessük!

SOS ügyvéd vonal:

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Ittas vezetésért elvett jogosítvány visszaszerzése: az utánképzés

Onnantól, hogy az elkövetőt utánképzésre kötelezte a bíróság, ő már bármely utánképzésre feljogosított szervezetnél jelentkezhet. Itt be kell mutassa a hatósági értesítést, mely tartalmazza a kötelezés okát, a vizsgaközpont pedig ezzel párhuzamosan lekérdezi a feltáráshoz szükséges adatokat az engedély nyilvántartási rendszerből és a közúti közlekedési előéleti pont nyilvántartásból.

Az utánképzés ittas vezetőknek első lépése egy feltáró foglalkozás, ahol felmérik az utánképzésre kötelezett hiányosságait. Ennek megfelelő programot szabnak ki rá, melynek elvégzését vizsga zárja. Sikeres vizsga esetén – amennyiben más kötelezvényt a bíróság nem szabott ki rá – megindíthatja bevont jogosítványa visszaadását.

1. Feltáró foglalkozás
A feltáró foglalkozás célja, hogy meghatározzák az utánképzésre kötelezett milyen egyéniesített programon vegyen részt. Magát a feltárást az utánképzést végző szervezet által működtetett úgynevezett feltáró csoport végzi. Ez a csoport minimum három tagú, a tagok között pedig van legalább egy pszichológus, és egy közlekedési szakember. A feltárás célja a vizsgált személy közlekedési ismeretekben, képzettségben meglévő hiányosságainak, és a közlekedési képzettség, kultúra és magatartás területén tanúsított hiányosságainak, illetve pszichológiai állapotának feltérképezése.

A közlekedési ismeretekben, képzettségben meglévő hiányosságok feltárása a mai KRESZ vizsgákhoz hasonlóan egy számítógépes feladatlappal történik, amit a közlekedési jogszabályok és a járművezetés elmélete tárgyköréből állítottak össze.

A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságait és hibáit vezetési próbán tárják fel. A vizsgált személy egy az adott kategória járművezetői oktatása során használt járművet vezet, de a jármű felelős vezetője a vezetési próba levezetője lesz.

A pszichológiai feltárás két vizsgálatból áll, a pszichológus első beszélgetése információszerzés jellegű, a második szakasz az összerendező átgondolás szakasza.

Utánképzés egyeztetésért

keresd magát a

vizsgaközpontot:

Még nem zárult le a tárgyalás?

Hívj minél hamarabb, hogy mérsékelhessük a következményeket!

SOS ügyvéd vonal

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Az utánképzés programja az utánképzésre kötelezés alapjául szolgáló cselekménytől és az utánképzésre kötelezett közlekedési képzettségében, kultúrájában, illetőleg közlekedési magatartásában feltárt hiányosságoktól, valamint attól függ, hogy a kötelezett korábban már részt vett-e utánképzésben.

2. Utánképzési programok az elvett jogosítvány visszaszerzése érdekében

1. Program:
A közlekedési képzettség hiányosságainak megszüntetésére irányuló elméleti foglalkozás
Időtartama: 6 óra

Több utánképzésre kötelezett vesz részt a foglalkozásokon, ahol korábbi cselekményük vagy a vezetési próbán elkövetett hibákat, illetve az adott csoportra nézve tipikus hibákat elemeznek közlekedésszakmai szempontból (jogi, vezetéselméleti, közlekedéserkölcsi, járműműszaki stb.). Emellett igyekeznek képzettségi hiányosságaikat a szükséges kapcsolódó ismeretek közlésével csökkenteni. A program célja, hogy a helyes közlekedési magatartásra, a kívánatos közlekedési beállítódások kialakítására neveljen.

2. Program:
A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak megszüntetését célzó járművezetési gyakorlati foglalkozás
Időtartama: 7 óra

A program a felderített és a gyakorlatok közben felmerülő – a járművezetési készségek, jártasságok és képzettség terén mutatkozó – hiányosságok megszüntetésére irányul.
Cél a rossz beállítódások, szokások leépítése, a helyes magatartás kialakítása.

3. Program:
A közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás
Időtartama: 12 óra

A program pedagógiai, csoportdinamikai módszerek alkalmazásával lefolytatott problémaelemzések, helyzetgyakorlatok (kommunikációs, önismereti, helyzetfelmérési, anticipációs, decentrálási, konszenzus stb.) segítségével kísérli meg a csoport tagjainál előforduló hibás magatartások feltárását, korrekcióját, és attitűd-befolyásolását.

4. Program:
Magatartásformálás
Időtartama: 25 óra

A foglalkozások lényege a dinamikus orientált csoportterápia (értelmezés, szembesítés, tanácsadás, lelkesítés), illetőleg szupportív azaz támogató csoportterápia, mint a redaptáció, szorongás oldása (konfrontáció-átélés), avagy az életképesebb magatartás begyakorlása.

5. Program:
Az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása
Időtartama: 7 óra.

A program az 1., a 2., vagy a 3. programmal együtt, annak kiegészítéseként határozható meg a kötelezett számára.
A foglalkozások lényege a jogi és egészségügyi ismeretközlés, valamint csoportos témacentrikus beszélgetés, pszichológiai-behavior terápiás elemek.
Alkalmazásának célja a célra irányuló részleges módosítás.

6. Program:
A „közepesen ittas vezetők” foglalkozása
Időtartama: 15 óra

Célja a hamis tétel megváltoztatása, az önismeret növelés önkontroll módszerekkel (például negáció-tagadás, averzió avagy elkerülés). Módszere az ismeretátadás, egyéni motivációk feltárása, ezek csoportdinamikai felhasználása, illetve tréningmódszerek és korrektív-behavior terápia az ivás és vezetés területeinek szétválasztására.

7. Program:
A „súlyosan ittas, vagy visszatérő ittas vezetők” foglalkozása
Időtartama: 25 óra

A program célja a hibás magatartást motiváló személyiségtulajdonságok feltárása és konfrontáltatása a csoportdinamika felhasználásával, a változtatás lehetőségének felvázolása. Jellegét tekintve a program egy feltáró dinamikusan orientált terápia, ahol a fókusz definiálása egy felől a késztetés szintjén, másfelől az elhárítási mechanizmusok szintjén valósul meg; illetve egy analitikusan orientált csoportterápia, mely a személyiség struktúrájának befolyásolása.

SZEREZD VISSZA A JOGOSÍTVÁNYOD

Keress minket, ha még nem zárult le a tárgyalás!

Vizsgaközpont:

SOS ügyvéd vonal:

Írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

3. Vizsga – képzési igazolás

Ha az utánképzésben a kötelezett közlekedési képzettségének hiányosságát kellett megszüntetni (1. és 2. program) az utánképzés a programnak megfelelően elméleti vagy gyakorlati vizsgával zárul, minden egyéb esetben a programok részvételi kötelezettséggel bírnak. A program sikeres lezárultával az utánképzés teljesítéséről az utánképzésre kötelezett igazolást kap.

Az utánképzés ittas vezetőknek 2021-es költségei

Az utánképzési foglalkozások – beleértve a feltáró programot és az esetleges vizsgát is – egy órájának díja elméleti jellegű (1., 3-7) program esetében a közúti járművezetői pótvizsgadíj ötszöröse; gyakorlati (2.) program esetében a megfelelő járműkategóriára vonatkozó tanóránkénti költségtérítés ötszöröse.

A főbb járműkategóriákhoz tartozó alapdíjakat az alábbi táblázat foglalja össze:

 

 

 

Ezek a költségek a kirótt pénzbüntetések és az eljárás költségein felüli terhet jelentenek.

Az ittas vezetésért bevont jogosítvány visszaszerzése

Az utánképzés teljesítése után a képzést lebonyolító szervezet az utánképzés teljesítését tanúsító igazolást elektronikus úton megküldi a közlekedési igazgatási hatóság engedély nyilvántartásának. Ha a vezetői engedély visszaadásának ezzel minden egyéb feltétele megvalósul, akkor az igazolás beérkezése után a hatóság legfeljebb három napon belül gondoskodik a vezetői engedély jogosult részére – elsősorban postai úton – történő megküldéséről.

kapcsolat

Nem mindegy, meddig maradsz
jogosítvány nélkül!

SOS ügyvéd vonal:

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!